Πληροφορίες Αποστολών

Πληροφορίες προμήθειας

1. Η προμήθεια των προϊόντωνεκτελείται από κούριερ και τα έξοδα προμήθειας πληρώνονται από τον πελάτηστη παραλαβή.

2. Τα προϊόντα προμηθεύονται στηδιεύθυνση πουέδειξε o πελάτης. Ο πελάτηςέχειτην υποχρέωση να εξασφαλίσει τηνείσοδο και τηδυνατότητα παραλαβήςτου προϊόντος.

3. Τα έξοδα μεταφοράς, (εάνδενδείχνεται άλλο), πληρώνονται από τον πελάτηστην παραλαβή του προϊόντος, μαζίμετηντιμήτου προϊόντος.

4. Όλεςοιτιμέςτων προϊόντωνείναι σεευρωμε ΦΠΑ και δεν περιλαμβάνουν τητιμήτης προμήθειας. Ο έμπορος έχειτοδικαίωμα να αλλάξειτιςτιμές, και οι αλλαγές μπαίνουνσεισχύ από τηστιγμή ανακοίνωσηςτουςστηνιστοσελίδα, αλλάδεν αφορούντης παραγγελίες πουέχουνηδησταλεί.

5. Στη παραγγελία ο πελάτης υποχρεωτικάδείχνειδιεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας στη προθεσμία προμήθειας.

6. Κατα την επεξεργασία της παραγγελίας από τηνιστοσελίδα εκτελείται έλεγχος απο τοτηλέφωνογια την παραγγελία, τηδιεύθυνση και τηνευπρέπεια της παραγγελίας.

7. προϊόν που παράγγειλε ο πελάτης προμηθεύεται σε προθεσμία 1 εργάσιμηςημέρας.

8. Ο πελάτηςέχειτοδικαίωμα να αρνηθειτην παραλαβή του προϊόντος υπο τιςεξήςσυνθήκες:

  • Δυσαναλογία του προμηθευομένου προϊόντοςμετη παραγγελία, αυτό μπορεί να διαπιστωθεί μετηνεξέταση του προϊόντος.
  • Βλάβη του προϊόντος ή τηςσυσκευασίας.

Για τηχώρα οι προμήθειεςεκτελούνται μετηνεταιρία "ACS".Για περισσότερες πληροφορίεςγια τιςπόλεις. - https://www.acscourier.net/el/